BU1 Special – Nieuwjaarsreceptie gemeente Bunschoten

Tijdens de nieuwjaarsreceptie spreken we enkele raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders. Wim de Jong (CAP Bunschoten) Ariean van de Groep (CDA Bunschoten) Wiebe de Boer (VVD Bunschoten) Wethouder Rick Beukers en burgemeeste Melis van de Groep.

We bevragen de leden van de raad en college over het komende jaar, er zijn verkiezingen voor de provinciale staten. Conclusie van allen is een zelfstandige Gemeente Bunschoten. Kijken! Komende week beginnen de reguliere uitzendingen weer van BU1 Politiek.

Nieuwjaarstoespraak 2019 burgemeester gemeente Bunschoten

Dames en heren,

 

Welkom

Allen hartelijk welkom. Fijn dat u hier aanwezig bent of thuis met ons meekijkt.
Ik dank u allen voor de goede wensen die we als gemeentebestuur van u mochten ontvangen. Wederkerig zou ik daarop willen zeggen: “Ok ik wuns jeluui alles wat wunselik is!”

Voor iedereen een gezond en gezegend 2019 toe met allen die u lief zijn.

Persoonlijk…

Velen van u heb ik de afgelopen maand ook mogen ontmoeten, persoonlijk of via berichten, telefoontjes, kaarten, soms ook met attenties zoals bloemen. Menny en ik waren in december 40 jaar getrouwd en ook mocht ik vorige maand voor de derde keer beëdigd worden tot burgemeester. We hebben de afgelopen maand als een warme deken ervaren. Het was overweldigend en om stil van te worden. Bedankt voor al uw meeleven, felicitaties en goede wensen.

Terugblik

Bij de nieuwjaarstoespraak kijk ik vaak terug op het afgelopen jaar. Dat wil ik deze keer kort doen.

U mocht in maart naar de stembus. Altijd een groot goed om in een democratie te leven en daar uw stem in vrijheid uit te mogen brengen. U heeft een nieuwe gemeenteraad gekozen en vervolgens is een nieuw college geïnstalleerd. Als raad en college willen we er zijn voor u: als inwoners, maatschappelijke organisatie, de kerk of uw bedrijf. We vinden het contact met u erg belangrijk. Immers: samen, Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen, zijn we gemeente Bunschoten en samen hopen we er een mooi jaar van te maken. Na de verkiezingen bleken de politieke verhoudingen in Bunschoten ingrijpend te zijn gewijzigd: de VVD werd voor het eerst de tweede partij in grootte en trad ook toe tot de coalitie. Nieuwe verhoudingen moeten uiteraard even wennen, maar ik ben als boven de partijen fungerend burgemeester en onafhankelijk voorzitter van de gemeenteraad, blij met het proces van samenwerking van coalitie en niet-coalitiepartijen dat leidde tot een unaniem vastgestelde begroting 2019. Geen “shutdown” van de gemeentelijke dienstverlening! Integendeel: zoals u weet gaan wij voor verbetering van de dienstverlening in 2019.

Samenwerking

Onze gemeente ligt in een mooie groenblauwe zone, tussen Eem en Laak en aan het Eemmeer, en in het Nationaal Landschap Eemland-Arkemheen. Maar we staan als gemeente niet op zichzelf: ook al is er lokaal het Oostwende College, veel van onze kinderen gaan naar een middelbare school in Nijkerk, Amersfoort, Baarn of Soest. Naar het Praktijkonderwijs in Nijkerk of het MBO in Amersfoort. We winkelen in ons dorp, de grote stad om de hoek (of online). We bezoeken het theater of de bioscoop in de regio. We zijn voor ziekenhuiszorg aangewezen op Meander Medisch Centrum of verder weg gelegen medische voorzieningen. De grenzen houden niet op aan de Amersfoortseweg, de Nijkerkerweg, de Bisschopsweg of het Eemmeer. Dat ervaren we bestuurlijk ook. We werken steeds intensiever samen met buurgemeenten en dat doen we omdat dat voordelen biedt voor onze gemeente of omdat we de taken niet alleen op kunnen pakken. Zo hopen we de zorg te kunnen garanderen aan degenen die dat hard nodig hebben, stemmen we de woningbouwbehoefte af om te proberen dat iedereen een passende woning heeft en zetten we ons in om ook de mensen met een beperking aan een baan te helpen. De samenwerking met buurgemeenten, binnen de Regio Amersfoort, met alle gemeenten in de provincie Utrecht en met de provincie zelf is vruchtbaar voor de inwoners van onze gemeente Bunschoten en zet ons in onze eigen kracht.

Veiligheid

Ook op het gebied van Veiligheid neemt het belang van samenwerking met buurgemeenten toe.  Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie zetten zich in de Regionale Veiligheidsstrategie gezamenlijk in voor gemeenschappelijke prioriteiten. Ik ben erg blij met de extra inzet die voor 2019-2022 te verwachten is om, met extra middelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De onderwereld probeert zich steeds meer meester van de bovenwereld te maken om zo hun tentakels uit te kunnen strekken en de rechtsorde te ondermijnen. Het hoeft geen betoog dat als wij de strijd tegen drugshandel willen aangaan, we dat niet alleen kunnen, maar in samenwerking zullen moeten doen. Daarom zal ook de gemeenteraad zich bij de vaststelling van de komende prioriteiten in het Integraal veiligheidsplan zich over die samenwerking gaan uitspreken. Ik besef me uiteraard dat het betreden van dit terrein door het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisaties niet zonder risico’s is. In de strijd tegen drugs en andere ondermijnende activiteiten zijn preventie en hulpverlening onmisbaar. Maar het mag wat mij betreft niet bij dweilen blijven, wij moeten ons inzetten om door handhaving de stroom die uit de kraan komt af te laten nemen.

Koninklijk bezoek

Zoals u in de media heeft kunnen lezen, heeft de Koninklijke Familie bekend gemaakt om op 27 april Amersfoort te gaan bezoeken. En ook dan hebben de gemeenten in de regio, waaronder onze gemeente, een rol. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het uitwerken van een programma. Maar ik mag u vast een tipje van de sluier oplichten. Vanavond tijdens deze receptie, mag ik u het logo presenteren dat speciaal ontworpen is voor deze Koningsdag. U zult het misschien niet direct herkennen, maar deze oranje loper is afgeleid van de wapens van de negen gemeente van de Regio Amersfoort. Aankomende woensdag is er een overleg met de Oranjeverenigingen en andere comités die actief zijn op Koningsdag om hen bij te praten over het thema en programma en om te bespreken op welke manier onze gemeente aan kan haken bij het thema en de activiteiten die plaats gaan vinden. Het zal dus een Koningsdag worden met een bijzonder, namelijk met een extra oranje, tintje.

Vrijwilligerswerk

Rond Koningsdag wordt altijd veel aandacht gegeven aan het belang van vrijwilligerswerk in onze samenleving. En terecht: want heel veel van wat in het afgelopen jaar is bereikt of in 2019 zal worden georganiseerd kan alleen dankzij belangeloze inzet van heel veel vrijwilligers. Het omzien naar elkaar van onze gemeenschap komt daarin extra naar voren. Er kan van buitenaf of ook door inwoners meer nadruk worden gelegd op het feit dat veel mensen veel over elkaar weten. Dat kan negatief worden gebruikt of geduid. Maar het is ook goed om te benoemen dat ik dankbaar ben voor zoveel vrijwilligerswerk, voor meeleven met en goed doen aan mensen die het moeilijk hebben, binnen of buiten Bunschoten-Spakenburg, binnen of buiten Nederland. Het was een pareltje om te zien hoe een traditie als een Nieuwjaarsduik liefdevol en succesvol werd aangegrepen voor fondswerving voor een inwoner die daarvan afhankelijk is. Hulde aan alle vrijwilligers voor dit evenement, maar ook alvast voor hen die dit jaar klaar zullen staan, voor tal van activiteiten.

De Pluim

Voorafgaand aan Koningsdag vindt traditioneel de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen plaats om vrijwilligerswerk gepaste eer te bewijzen. Maar de gemeente Bunschoten kent ook haar eigen onderscheidingen. Een onafhankelijke jury, ingesteld door de raad en benoemd door het college, buigt zich van tijd tot tijd over voordrachten voor gemeentelijke pluimen of de gemeentelijke erepenning. Dat is vrijwilligerswerk voor de leden van de jury, maar zij buigt zich vooral over heldendaden of vrijwilligerswerk van anderen. In de afgelopen tijd is een aantal juryleden teruggetreden, en er zijn nieuwe aangetreden: welkom Margriet Kos en Willeke de Graaf.

Lokale media

Ik wil graag de draad weer oppakken nu we afscheid hebben genomen van 2018 en in het nieuwe jaar staan. Onze inwoners, onze ondernemers, onze maatschappelijke partners, de verenigingen, de kerken, de media, we gaan een nieuw jaar Anno Domini 2019 in. We pakken gezamenlijk taken op en ook een ieder het zijne. De gemeente Bunschoten mag zich gelukkig prijzen met actieve media die aandacht geven aan wat er in het gemeentehuis speelt. Veel gemeenten kampen ermee dat behalve een gemeentepagina er in de geschreven pers nauwelijks meer wordt bericht over lokale politiek. Landelijk worden er fondsen vrijgemaakt om lokale (lees regionale) media daarvoor te gaan ondersteunen. Dan heeft de gemeente Bunschoten met alle aandacht die zij krijgt bij de LOS en in de kolommen van De Bunschoter niet te klagen. O ja, ik weet dat er ook geluiden zijn dat media te dicht op de huid van de politiek kunnen zitten. Het is goed dat alle betrokkenen zich bewust zijn van hun eigen positie en verantwoordelijkheid. En ik hoop van harte dat de zeer vitale 90-jarige er in slaagt om ook op weg naar het 100 jarig jubileum op de been te blijven en over de vloer van het gemeentehuis komt om verslag te doen van de Bunschoter politiek.

2019?

Wat zal 2019 ons brengen? Weet u het? Ik weet dat er ook dit jaar weer grote projecten aankomen, zoals de opgave op het gebied van Energiereductie en de Omgevingswet. 2019 moet het jaar worden waarin de vervuilde grond aan de Westdijk wordt vervangen door schone grond, 2019 moet het jaar worden waarin een einde komt aan de onaanvaardbare stankoverlast aan de oostkant van Spakenburg. U weet dat wij in deze processen nauw samenwerken met alle partijen, maar ook afhankelijk zijn van de beslissingen van waterschap respectievelijk provincie. 2019 moet het jaar worden van oplossingen voor de tekorten in de jeugdzorg. Zal het Rijk alsnog in voldoende mate financieel bijspringen of moeten wij als gemeentebestuur scherpe keuzes maken, die voelbaar zijn voor de inwoners? 2019 wordt volgens plan het jaar van de verhuizing van de gemeentewerf en nieuwbouw van twee scholen op de verlaten locatie, de afronding van de nieuwbouw bij en voor Zorgcentrum De Haven. Zal er met buurman Amersfoort overeenstemming worden bereikt over het tracé voor de ontsluiting Vathorst-Bovenduist? Krijgen we in 2019 de projecten Kronkels-Zuid en Eemdijk-Oost weer op de rails? Zal 2019 eindelijk het jaar van de aanpak van Eemlandia worden? Het zijn vragen waar de politiek zich over gaat buigen. Ik weet dat velen hier in en buiten dit huis zich inzetten voor o.a. deze projecten ten dienste van onze gemeenschap.

Maar wat zal hiervan op 31 december 2019 zijn gerealiseerd? We weten nog niet eens wat morgen ons gaat brengen. Maar ik hoop dat u, net als ikzelf, met vertrouwen en onder Gods genade het nieuwe jaar in gaat en de kracht heeft om op te pakken wat er op uw pad komt.

Ik wens u veel heil en zegen!

 

Bunschoten-Spakenburg, 7 januari 2019

Melis van de Groep

 

Redactie BU1

Presentator BU1 politiek

Next Post

Interview - Chris Hagelen directeur van de Boei

wo jan 16 , 2019
“Stichting De Boei is een team van ervaren mensen die je met raad en daad bij kunnen staan” dat staat op de website van de welzijns organisatie. Chris Hagelen is sinds september directeur. 160 vrijwilligers en een aantal vaste krachten draaien deze sociale organisatie. Chris komt vertellen over haar beweegredenen om in de zorg aan de […]

Tags